SchoonmaakvisieSchoonmaakvisie
Bericht versturen
(+31) 085-0600512
9:00 uur - 17:00 uur
Hengelo

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door: Schoonmaakvisie 

Inhoud:
Hoofdstuk A: Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden glasbewassing, vloerenonderhoud en gevelreiniging
Hoofdstuk A: Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten.
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Schoonmaakvisie: de schoonmaak- en glasbewassingsonderneming die als gebruiker deze AV van toepassing verklaart in
haar Overeenkomsten;
AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AV: deze algemene voorwaarden;
CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
Diensten: Schoonmaak- en glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen, desinfectie, van Objecten in
de meest rede zin van het woord waaronder bijvoorbeeld
Industriële reiniging:
Waaronder het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van
het woord, van of in industriële gebouwen, installaties, magazijnen.
Gevel, vloeren- en glasreiniging:
Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/of
horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of
opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking.
Calamiteiten reiniging:
Waaronder het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen, voorraden, machines en/of
inventaris een en ander in de ruimste zin van het woord.
Huismeester- oftewel handy-man diensten:
Waaronder het zorgen voor een schoon en veilig woon- en leefklimaat in de Objecten en het toezicht houden op de
uitvoering van werkzaamheden op het gebied van schoonmaak- onderhoud- en (technisch) beheer van het Object;
Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen zoals reinigingsmiddelen en
materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op
verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen
oppervlakten.
Object: het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant
van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, de binnen- en buitenkant van een schip, cleanrooms, een bus, een trein,
sanitair, een productiemiddel, een slachterij, een fabriek, een industrieel terrein, een installatie, een voorraad, inventaris
en/of een andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met schoonmaakvisie een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Partijen strekkende tot het leveren van Producten en
Diensten, inclusief het Werkprogramma, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de Overeenkomst, stilzwijgende
verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst, mondelinge en schriftelijk aanbiedingen van Aannemer daaronder begrepen;
Partijen: Schoonmaakvisie en Opdrachtgever;
Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties, (sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband
houden met de diensten in de meest brede zin van het woord en verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
Werkzaamheden: alle door schoonmaakvisie ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en verrichtingen
welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
Werkprogramma: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en waarop Aannemer
in overleg met Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de Werkzaamheden aangeeft, zo
mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de Werkzaamheden etc. inclusief de
voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs.
Artikel 2. Rangorde.
Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle Werkzaamheden en Producten door schoonmaakvisie. Indien de inhoud of
uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de Opdrachtbevestiging
voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk B voorrang op
hoofdstuk A als de Diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.
Artikel 3. Algemene bepalingen.
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
3.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Partijen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
3.3 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop hiernaar
wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.

3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Schoonmaakvisie, maar ook ten behoeve
van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor Schoonmaakvisie werkzaam zijn; alle personen die bij
de uitvoering van een Overeenkomst door Schoonmaakvisie zijn ingeschakeld; en alle personen voor wie handelen of
nalaten Schoonmaakvisie wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
3.5 Indien schoonmaakvisie in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze voorwaarden,
brengt dit niet mee dat Schoonmaakvisie het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen
wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.6 Schoonmaakvisie behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze
wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard
met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van de Opdrachtgever gelden slechts
indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.7 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse
tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 4. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van de Diensten van schoonmaakvisie zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat schoonmaakvisie de aanbieding
zolang deze niet is aanvaard door Opdrachtgever, kan herroepen, tenzij daarin een geldigheidsduur is
overeengekomen.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Schoonmaakvisie niet.
4.3 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding van
Schoonmaakvisie, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding van Opdrachtgever.
Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding
daarvan door Schoonmaakvisie.
4.4 Een Overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat:
(1) de aanbieding van de Diensten van schoonmaakvisie schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever;
dan wel
(2) Schoonmaakvisie de levering van de Diensten  schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is
overeengekomen tussen Partijen; dan wel
(3) De Opdrachtgever stilzwijgend  toestaat een begin te maken met de uitvoering van de
Overeenkomst en de daarin genoemde Werkzaamheden.
4.5 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) genaamd “Opdracht” zijn van
toepassing op de Overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst en Werkprogramma door schoonmaakvisie.
5.1 Het Werkprogramma is bindend en leidend tussen Partijen voor de omvang en kwaliteit van de Werkzaamheden.
Dit betekent dat Opdrachtgever niet bevoegd is om de werknemers van Schoonmaakvisie mondeling op het Object te
instrueren om van het Werkprogramma af te wijken. Gebeurt dat toch dan is Schoonmaakvisie gerechtigd om,
desnoods met terugwerkende kracht, meerwerk in rekening te brengen.
5.2 Indien werknemers van Schoonmaakvisie zonder toestemming van Opdrachtgever delen van het Werkprogramma ten
nadele van de Opdrachtgever niet uitvoeren dan zal Schoonmaakvisie de werknemers daar terstond na de schriftelijke
melding door Opdrachtgever, op aanspreken. Schoonmaakvisie zal na verificatie hiervan haar werknemers de
Werkzaamheden die niet gedaan zijn, de eerstvolgende dag dat de werknemers van Schoonmaakvisie aanwezig zijn op
het Object alsnog laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande
is ter vrije keuze van Schoonmaakvisie.
5.3 Indien schoonmaakvisie tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van het
Werkprogramma noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele te kunnen uitvoeren, kan Schoonmaakvisie, doch
zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het Werkprogramma naar eigen inzicht wijzigen mits er een
vergelijkbaar Schoonmaakvisie tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat er blijvende afwijkingen en dus
wijzigingen van het Werkprogramma noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele uit te kunnen voeren,
en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het Werkprogramma
pas plaatsvinden nadat de prijsaanpassing met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding
van de prijswijziging kan Schoonmaakvisie de Werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen
opschorten.
5.5 Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen
van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien plotseling intredende
bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van Opdrachtgever, dan wel Schoonmaakvisie,
kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit de aard van de Werkzaamheden en/of het Object
kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale feestdagen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.6 Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard dan ook
of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet functionerende
schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de ontstane verloren tijd
als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart
vermeld worden.
5.7 Indien de werknemers van Schoonmaakvisie zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en gedragsregels in
de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden, deze regels te
overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de leidinggevende van
Schoonmaakvisie. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de werkruimte van Schoonmaakvisie zichtbaar
op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 6. Naleving en controle Werkprogramma.
Opdrachtgever is verantwoordelijk om Schoonmaakvisie onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien de
Werkzaamheden niet conform het Werkprogramma zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele van de
Opdrachtgever daarvan afwijken. Het Werkprogramma is in principe gebaseerd op een kwaliteitsnormerings- en
-controlesysteem dat Partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan worden of het
resultaat van de Werkzaamheden en de uitvoering van het Werkprogramma conform die norm is. Deze
schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de ernst
van de geconstateerde afwijking, het Object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Aannemer de
geconstateerde afwijking dient te herstellen.
Artikel 7. Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever.
7.1 Schoonmaakvisie is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk, elektriciteit, gas, lucht
en stoom kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkprogramma.
7.3 Opdrachtgever zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a.
Hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk voor – de
werknemers van – Schoonmaakvisie. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de Hulpmiddelen van Schoonmaakvisie die in de
bedrijfsruimte van Opdrachtgever worden gebruikt en opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe
onder meer het Object goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die
Hulpmiddelen noodzakelijk zijn.
7.4 De Hulpmiddelen blijven eigendom van schoonmaakvisie tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van schoonmaakvisie eraan mee te werken dat schoonmaakvisie de
genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij voorbaat afstand van eventuele
retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen beslag doen/laten leggen op de
Hulpmiddelen.
7.6 In overleg met Schoonmaakvisie zal Opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van Schoonmaakvisie voldoende
faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een pauzeruimte en dergelijke.
Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de Arbowet.
7.7 Opdrachtgever zal  Schoonmaakvisie de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan
ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
7.8 Opdrachtgever is gehouden schoonmaakvisie juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor
de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet verplicht is te verstrekken.
Schoonmaakvisie mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte
Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever
staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Schoonmaakvisie verstrekte Informatie, ook
indien deze van derden afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door
Schoonmaakvisie verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Schoonmaakvisie niet aansprakelijk voor de schade die
ontstaat aan een Object.
7.9 Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is schoonmaakvisie bevoegd de (verdere) uitvoering van de
Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd
doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende
(extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Schoonmaakvisie bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor
noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening te brengen.
Artikel 8. Onderaanneming.
Schoonmaakvisie zal bij het inschakelen van onderaannemers voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen bij het selecteren van de onderaannemers en indien Schoonmaakvisie dat nodig acht,
voorafgaand overleggen met Opdrachtgever.
Artikel 9. Prijs van de Werkzaamheden.
9.1 De prijs van de Werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren:
Onder objectieve factoren worden begrepen:
de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot
de loon- en/of andere bedrijfskosten van Aannemer, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen,
transportmiddelen en dergelijke.
Onder subjectieve factoren worden begrepen;
de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of
aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de
toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het gebruik en de bestemming.
9.2 Zodra na het sluiten van de Overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop schoonmaakvisie in
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een wijziging in de toepasselijke CAO
en/of een wetswijziging, heeft schoonmaakvisie het recht de daaruit voortvloeiende kostenverhogingen aan
Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of de wijziging te voorzien was ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst.
9.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het oordeel
van schoonmaakvisie een aanpassing in het Werkprogramma en in prijs noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing
tot stand komen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever. Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er
sprake is van meerwerk in de zin van 5.1.

9.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de Werkzaamheden door
schoonmaakvisie niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van omstandigheden die krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.
10.1 Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, te
geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De betaling
dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook te
geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen leggen.
10.2 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.
10.3 Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van schoonmaakvisie op
Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is schoonmaakvisie alsdan gerechtigd de Werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Schoonmaakvisie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade
die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.4 Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per
maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
10.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk
door schoonmaakvisie gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste
15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het
meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000. Bij
gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle
daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever
geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Schoonmaakvisie alsdan gerechtigd de
Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Schoonmaakvisie is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.6 Indien Aannemer gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan Schoonmaakvisie op eerste
verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever
een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar
verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Schoonmaakvisie
opeisbare doorlopende bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van
de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
10.7 Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Schoonmaakvisie gerechtigd om vóór aanvang van de Werkzaamheden een
voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
10.8 Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens:
1. vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten;
2. vergoeding van de vertragingsrente;
3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
10.9 Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van Opdrachtgever
recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en roetreiniging, zal Opdrachtgever
op eerste verzoek van Schoonmaakvisie, meewerken aan een cessie van haar vordering op assuradeuren. Dit laat
onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande vordering te voldoen aan Schoonmaakvisie inclusief de
BTW, indien en voor zover deze niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Producten.
11.1 Wanneer Aannemer Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Schoonmaakvisie zich de eigendom van deze
Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW
die Schoonmaakvisie op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.
11.2 Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige zorgvuldigheid
en als herkenbare eigendom van Schoonmaakvisie te bewaren.
11.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan de
Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.
11.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Schoonmaakvisie goede grond heeft te
vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, is
Schoonmaakvisie, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder
eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van
Schoonmaakvisie op ieder gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens
verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek Schoonmaakvisie de toegang zal verschaffen tot haar
bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Schoonmaakvisie te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn
in de voorraad van Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er
een eerste stil pandrecht op te vestigen.
11.5 Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de Producten op
dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de
terugneming gevallen kosten en de overige schade van Schoonmaakvisie
11.6 Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door
Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Schoonmaakvisie zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist
is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt.
11.7 Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal
geen beslag doen leggen op de producten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en AVB.
12.1 Schoonmaakvisie beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens Opdrachtgever tot de vergoeding van de
directe (zaak)schade jegens Opdrachtgever en aan haar gerelateerde derden die het rechtstreekse gevolg is van
uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de
uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot de bedragen
welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Schoonmaakvisie voor het betreffende evenement worden
uitgekeerd (zie de maximale dekkingsbedragen onder 12.4) dan wel tot het bedrag in artikel 12.5 indien geen
uitkering plaatsvindt, vermeerderd met het eventueel door Schoonmaakvisie uit hoofde van de AVB te dragen eigen
risico.
12.2 Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Schoonmaakvisie aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de
schade.
12.3 Schoonmaakvisie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend: gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk geen gebruik kunnen maken
van ruimten in het Object, en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteren door Schoonmaakvisie, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of
roekeloosheid van Schoonmaakvisie zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
12.4 Schoonmaakvisie heeft een AVB afgesloten. Daarin zijn schades van Opdrachtgever, waarvoor Aannemer aansprakelijk
wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal:
• bij bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,- per aanspraak, met maximum van
€ 2.500.000,- totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per
aanspraak);
• bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot
€ 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB
genoemde eigen risico per aanspraak);
• bij verlies van sleutels van een Object door Schoonmaakvisie tot de kosten voor het vervangen van de sleutels tot €
25.000,- per aanspraak met een maximum van € 50.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB
genoemde eigen risico per aanspraak).
12.5 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door
Schoonmaakvisie erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die
Schoonmaakvisie ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het tot vergoeding
verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de
Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft dan wordt het bedrag gesteld op
maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in
rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
12.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Schoonmaakvisie voor schade die het gevolg is van het gebruik van
Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Schoonmaakvisie.
12.7 Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Schoonmaakvisie nimmer aansprakelijk voor de kosten en/of
schade die hierdoor ontstaat.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade
onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of daarmee
redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Aannemer meldt.
12.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van
de schade aanhangig te zijn gemaakt.
12.10 Schoonmaakvisie kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Schoonmaakvisie.
12.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Schoonmaakvisie heeft altijd het recht om
de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
12.12 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele
aansprakelijkheid van Schoonmaakvisie jegens Opdrachtgever.
Artikel 13. Verbod op overname werknemers
13.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakvisie dan wel een verzoek zoals bedoeld in 15.1. is
het Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan, noch gedurende de looptijd
van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Schoonmaakvisie noch gedurende de looptijd van de Overeenkomst
en gedurende zes maanden na beëindiging daarvan, werknemers van Schoonmaakvisie in dienst te nemen dan wel op
enigerlei andere wijze, direct of indirect, in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve
van Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde vennootschappen.
13.2 Bij overtreding van het voorgaande lid, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Schoonmaakvisie zonder dat
rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 3.000,- per werknemer en € 500,- voor
iedere week dat de overtreding per werknemer voortduurt.
Artikel 14. Contractswisseling en werkgelegenheid
14.1 Schoonmaakvisie is gehouden aan de CAO waaronder de contractwisselingsparagraaf en het bijbehorende
overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen heeft Schoonmaakvisie
informatie van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever verplicht zich derhalve om zo vroeg mogelijk in overleg te
treden met schoonmaakvisie over een gewenste heraanbesteding, waarbij Opdrachtgever de minimale opzegtermijn van 3 maanden bij de opzegging van de Overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is overeengekomen.
Ook zal Opdrachtgever onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het nieuwe schoonmaakbedrijf,
de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Schoonmaakvisie zodat Schoonmaakvisie tijdig aan haar
plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.
14.2 Indien door Opdrachtgever of mede door haar toedoen bij een contractwisseling significant verkeerde of te late
Informatie is verstrekt aan Schoonmaakvisie bijvoorbeeld over de op het object werkzame werknemers, dan is
Schoonmaakvisie gerechtigd de Overeenkomst per direct schadevrij te annuleren nog vóór aanvang van de
Werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de Werkzaamheden, mits deze informatie ertoe zou
hebben geleid dat Schoonmaakvisie de Overeenkomst niet of op andere voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat
ter vrije beoordeling van de Schoonmaakvisie.
14.3 Opdrachtgever kan Schoonmaakvisie niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook die door de
overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractwisseling noch staat Schoonmaakvisie in voor
de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden die door de overgenomen werknemers zijn
verricht voor de contractwisseling.
Artikel 15. Overnameplicht bij inbesteding.
15.1 Voor zover Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst met Schoonmaakvisiede Diensten inbesteedt, dus zelf
gaat uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste schriftelijke verzoek van Schoonmaakvisie de werknemers op het
betreffende Object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij Partijen nu voor alsdan overeenkomen dat dit
zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex artikel 7:662 BW e.v. inzake overgang van
onderneming.
15.2 Indien Schoonmaakvisie voor de Werkzaamheden op een Object een of meer duurzame Hulpmiddelen heeft
aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de Diensten, met gezamenlijke bruto
aanschafwaarde van € 500,- of hoger, dan is Opdrachtgever verplicht, zodra schoonmaakvisie dat schriftelijk aangeeft,
die Hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt
rekening gehouden met een afschrijving van 5 jaar voor schrobmachines en 2 jaar voor andersoortige
apparatuur en machines.
Artikel 16. Overmacht, opschorting en ontbinding.
16.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in
subjectieve zin, aan Schoonmaakvisie te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Schoonmaakvisie onmogelijk of
praktisch te bezwaarlijk is om de Diensten en Werkzaamheden of een gedeelte daarvan na te komen of verder
na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds was
te voorzien. Onder overmacht wordt in deze voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te
zijn: overlijden en ontstentenis van de eigenaar-leidinggevende van Schoonmaakvisie of werknemers, oorlog,
oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën,
uitbraken van bacteriële infecties en ziektes zoals listeria, salmonella (in het Object), vrijkomen van giftige
stoffen (in het Object), overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie (in het Object), uitblijven van
bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers.
16.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Schoonmaakvisie bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een
gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als gevolg daarvan geen nakoming,
schadevergoeding of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze wel de gebruikelijke facturen voor de
overeengekomen Diensten moeten blijven voldoen.
16.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt dan 4
weken, is Schoonmaakvisie bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij Schoonmaakvisie niet
gehouden is tot schadevergoeding, met dien verstande dat indien Schoonmaakvisie haar verbintenis voor of na het
intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
16.4 Schoonmaakvisie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of omstandigheden
intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
16.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet
toekomen, is Schoonmaakvisie bevoegd haar verbintenis op te schorten indien:
(a) Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze
voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
(b) Schoonmaakvisie goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer
verbintenissen zal tekortschieten;
(c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtgever
al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van
Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is
gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest;
(d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
(e) Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander
overdraagt.
16.6 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet
toekomen, is Schoonmaakvisie in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd, zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft
haar verbintenissen na te komen respectievelijk genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar
verbintenissen. Voor “Opdrachtgever” moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator ”dan wel “de bewindvoerder”.
16.7 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Schoonmaakvisie op basis van dit artikel, is
zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk en
geheel opeisbaar.
Artikel 16a Overmacht en onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever
16.a.1 In geval overmacht zoals gedefinieerd in 16.1 ingeroepen wordt aan de zijde van Opdrachtgever, is
Opdrachtgever in het geheel niet bevoegd om de Overeenkomst op te schorten noch te ontbinden, ook niet
indien nakoming slechts praktisch te bezwaarlijk maar nog steeds mogelijk is. Opdrachtgever is dus alleen
bevoegd om een beroep op overmacht ex 16.1. te doen indien de nakoming van de Overeenkomst in absolute
zin feitelijk onmogelijk is geworden. Onder de Overeenkomst is daarvan alleen sprake indien het voor
Opdrachtgever door een van buiten afkomende omstandigheid of gebeurtenis zoals genoemd in artikel 16.1. het
onmogelijk is geworden om het Object schoon te laten maken of om de betaling van de gebruikelijke facturen
voor de Diensten uit te voeren. Alleen in die gevallen is Opdrachtgever gerechtigd om de afname of betaling van
de Diensten op te schorten of de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel te ontbinden. Ontbinding en niet betaling is in zo’n geval toegestaan nadat er 3 maanden zijn verstreken ná het ontstaan van de overmacht.
Opdrachtgever dient altijd een beroep op opschorting dan wel ontbinding schriftelijk per aangetekend schrijven
te doen onder beschrijving en met onderbouwing van de situatie van overmacht.
16.a.2 Blijft betaling uit door Opdrachtgever, door een onterecht beroep van Opdrachtgever op grond van het vorige
lid, dan schiet Opdrachtgever toerekenbaar tekort en is Schoonmaakvisie gerechtigd om direct na het verstrijken van
de fatale termijn (zie artikel 10) van de eerste onbetaalde factuur, en dus zonder enige ingebrekestelling:
a. de eigen Diensten op te schorten ex artikel 6:52 BW; en
b. rente en incassokosten te vorderen zoals bedoeld in artikel 10;
c. de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen ex artikel 6:265 BW minimaal bestaande uit
de opdrachtsommen zoals die verschuldigd waren tot aan de datum waarop zij oorspronkelijk verschuldigd
waren.
16.a.3 Ingeval Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst wenst, waaronder bijv. opschorting van de betaling
of vermindering van de Overeenkomst, op grond van onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW (door
bijvoorbeeld een pandemie die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst nog niet te voorzien was), dan
zal Opdrachtgever daartoe een rechtelijk verzoek moeten doen. Schoonmaakvisie is pas bij toekenning door een rechter
van zo’n verzoek, verplicht daaraan mee te werken. Mocht een bevoegde rechter op verzoek van Opdrachtgever
daadwerkelijk dat verzoek toestaan dan spreken Partijen nu voor alsdan af de rechter dat alleen kan toewijzen
onder de verplichting dat Opdrachtgever minimaal 60% van de Diensten zal blijven betalen voor de resterende
duur van de Overeenkomst. Schoonmaakvisie neemt dan de andere 40% voor haar rekening. Partijen mogen immers
wel de gevolgen van een beroep op onvoorziene omstandigheden overeengekomen doch het beroep zelf mag
niet contractueel worden uitgesloten.
Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
17.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens in de zin
van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers verwerken. Partijen zijn
niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de
Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als de Schoonmaakvisie zijn in dit geval in principe altijd beiden
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) ten
aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Schoonmaakvisie verstrekte persoonsgegevens tenzij Schoonmaakvisie kan
worden aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG.
17.2 In het geval Schoonmaakvisie bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin van de AVG zal
een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke voldoet aan de wettelijke
vereisten van de AVG.
17.3 Op ieder der Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van passende
beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen en het informeren van
betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
17.4 Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in het
eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de ander. Partijen
vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden met betrekking tot die
persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op
grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen
wettelijke plicht in de zin van de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de
betrokkenen ten aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.
17.5 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen
Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt
overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij
rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
17.6 Ieder der Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek
indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering,
verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot
overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
17.7 Ieder der Partijen informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het ontdekken
van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
17.8 In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden:
1. een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
2. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
3. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
4. de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
6. de oorzaak van het datalek;
7. de duur van het datalek en het ontstaansmoment.
Artikel 18. Duur en opzegging van de Overeenkomst.
18.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
18.2 Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Aannemer 6 maanden de
Werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 18.3. en 18.4.
18.3 De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden en
deze termijn begint te lopen:
– bij opzegging door Schoonmaakvisie:
vanaf het moment dat de  opzeggingsemail door Schoonmaakvisie aan Opdrachtgever is verzonden.
– bij opzegging door de opdrachtgever:
1. indien de Schoonmaakvisie meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat Schoonmaakvisie het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe aannemer is;
2. indien de Schoonmaakvisie niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure
Op het moment dat Schoonmaakvisie de opzegging per email  heeft ontvangen, echter met dien
verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer
of het besluit tot herin besteding door Schoonmaakvisie is ontvangen.
18.4 Partijen kunnen een Overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de
kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een Overeenkomst voor bepaalde tijd betreft. De
opzegging door Opdrachtgever dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.
18.5 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, noch kan deze
opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat schoonmaakvisie daar een aanvang mee heeft gemaakt. Opzegging geschiedt
tegen het einde van de looptijd mits Schoonmaakvisie minimaal 3 maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen
met inachtneming van de voorwaarden in 18.4.
18.6 Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door
Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Schoonmaakvisie de in de Overeenkomst volledig overeengekomen prijs voor de
resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of de resterende opzegtermijn indien de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele
kosten verschuldigd die Schoonmaakvisier reeds heeft gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die
voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met
betrekking tot onderaanneming). Ook heeft Schoonmaakvisie recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane
bezettingsverlies.
18.7 Indien Schoonmaakvisie overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van
Schoonmaakvisie bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle onderliggende declaraties zijn voldaan.
Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW aan de zijde van Opdrachtgever
waardoor Schoonmaakvisie zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan, heeft Opdrachtgever geen recht op
medewerking. In geval van opzegging of ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden
19.1 Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig
en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel
anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de AV of de
onderliggende Overeenkomst.
19.2 Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan
worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande
dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn
aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de
oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
20.2 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen, met uitsluiting van
de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor
de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en
Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het Arbitragereglement voor schoonmaak- en
bedrijfsdiensten. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en
Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond
van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
20.3 Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat zulks het geval is.
20.4 Onverminderd hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, staat het Schoonmaakvisie vrij incassogeschillen met
Opdrachtgever voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht
zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij vorderingen boven een bedrag van € 25.000,-
bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Schoonmaakvisie dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking hiervan heeft Schoonmaakvisie steeds de optie om het betalingsgeschil c.q.
geldvordering van meer dan € 25.000,- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een
betalingsgeschil c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,- ex btw, is echter bij uitsluiting de rechter
bevoegd die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen.
Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden
Glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud.
Artikel 21. Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing.
21.1 Indien de Werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand worden
uitgevoerd, zal Schoonmaakvisie het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een maandbedrag, hetgeen
maandelijks gefactureerd zal worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 22. Aanvullende bepalingen Hulpmiddelen en ondersteuning Opdrachtgever.
22.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat Schoonmaakvisie bij de Werkzaamheden die zien op glazenwas- en
gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het Object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties en
voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Opdrachtgever staat er
tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke waarvan de
Schoonmaakvisie gerechtigd is haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in rekening te brengen vanwege
de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Schoonmaakvisie. Schoonmaakvisie kan immers geen andere vervangende klus
aannemen.
22.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object waar de vloeren moeten worden gereinigd, voor
aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Schoonmaakvisie besluit om de
ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht worden bij Opdrachtgever.
Tenzij Schoonmaakvisie en Opdrachtgever hierover vooraf andere afspraken hebben gemaakt.
Artikel 23. Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst.
23.1 Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet bereikbaar
zijn voor Schoonmaakvisie zonder extra Hulpmiddelen, dan is Schoonmaakvisie niet gehouden deze delen te reinigen totdat
die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening
van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.
Artikel 24. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden
24.1 In geval van gevelreiniging is Schoonmaakvisie nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk tenzij er sprake is
van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.2 In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit periodiek
schoonmaakonderhoud is Schoonmaakvisie nimmer aansprakelijk voor schade aan beplanting, gazons, bestrating,
leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.3 In geval van vloerenreiniging is Schoonmaakvisie nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door uitvoering van
de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer onbekend is of als
Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Schoonmaakvisie waardoor de schade is ontstaan.

error: Inhoud is beveiligd !